Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1830-115-235-84

Compareerden voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen van de nagenoemde getuigen.
Martinus Schijvens, landbouwer, in de eerste partij, Adriana Maria Schijvens, huisvrouw van Norbert van Gorp fabrikant, door voornoemden haaren man geassisteerd, en tot het navolgende geauthoriseerd, in de tweede partij, Cornelia Schijvens huisvouw van Johannes Verhoeven, wever, door voornoemde haaren man geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, in de derde partij, mitsgaders Peter van Rijssewijk dagloner, in kwaliteid als vader en voogd van Martinus van Rijssewijk, zijn minderjarig kind, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Johanna Schijvens, overleden te Tilburg den twintigsten december achttien honderd negen en twintig, daar toezienden voogd van is den eerstgenoemde comparant, Martinus Schijvens, als zodanig benoemd en aangesteld door den raad van nabestaande, gehouden onder voorzitting van den heer Willebrordus Antonius Dams, plaatsvervangend vrederegter te Tilburg, volgens zijn verbaal daar van opgemaakt den achtsten juli achttien honderd dertig, behoorlijk geregistreerd, in de vierde partij, wonende allen te Tilburg.
Te kennen gevende dat zij willende verdeelen de nabeschrevene onroerende goederen, te zamen getauxeerd op duizend gulden, zoo als hier na bij de respective aandeelen blijkt, zegge ... f 1000..00.
De voornoemde Martinus Schijvens, Adriana Maria Schijvens, huisvrouw van Norbert van Gorp, Cornelia Schijvens huisvrouw van Johannes Verhoeven, elk voor een vierde gedeelte, mitsgaders voornoemde minderjarig kind van Peter van Rijssewijk, bij representatie deszelfs moeder Johanna Schijvens, voor het overige een vierde gedeelte, in onverdeelde eigendom toebehorende, als hun zijnde aangekomen bij successie van wijlen Peter Schijvens en Anna Maria Janssens, in leven echte lieden hunne ouders, grootouders van den minderjarigen, beide gewoond hebbende te Tilburg en aldaar overleden, te weeten, den eerstgenoemden den vier en twintigsten maart achttien honderd zestien, en de laastgenoemde, den twintigsten april achttien honderd vijftien.
Dat partijen diensvolgens in der minnen en met onderling genoegen hebben gedaan de schatting dier goederen, in aanmerking nemende derzelver groote, ligging, en presumtive waarde, en daar van vervolgens ten overstaan van den heere Paulus Vreede, vrederegter, in het kanton Tilburg, ingevolge de wet van den eersten junij achttien honderd zestien, hier bij tegenwoordig, hebben gemaakt vier loten of aandeelen hier na beschreven volgende, elk bedragende twee honderd vijftig gulden, en dus gelijk aan het geen aan ieder der partijen in de voorschrevene massa toebehoord.
De aandeelen aldus gemaakt zijnde, verklaaren partijen bij onderlinge schikking te zijn overeengekomen, dezelve toe te scheijden en aan te bedeelen, zoo als volgdt, te weeten,
Eerste aandeel, het welk bij deze word toe en aanbedeeld aan Martinus Schijvens, bestaande in:
Een perceel teulland, groot ongeveer negen en veertig roeden, vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg in de Schijf, belend, oost Elizabeth Schalken, en de kinderen van Andries de Rooij, west Cornelis Vermeer, en noord een mistweg, getauxeerd op twee honderd vijftig gulden, zegge ... f 250..00.
Tweede aandeel, het welk bij deeze word toe en aanbedeeld aan Adriana Maria Schijvens, huisvrouw van Norbert van Gorp, bestaande in:
Een huisje hof en aangelag gequoteerd no. 480, groot in grond ongeveer zestien roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend, oost en west Goverdien Pijnenburg, getauxeerd op twee honderd vijftig gulden, zegge ... f 250..00.
Derde aandeel, het welk bij deeze word toe en aanbedeeld aan Cornelia Schijvens, huisvrouw van Johannes Verhoeven, bestaande in:
De westelijke helft van een perceel teulland, groot deze helft ongeveer negen en veertig roeden en vijf en zestig ellen, scheidende zoo als is afgereend, gelegen te Tilburg, ter plaatse genaamd den IJskelder, belend, west en noord voetpaden, zuid Francis Staps en noord de heer Bosschaert, oost het vierde aandeel, getauxeerd op twee honderd vijftig gulden, zegge ... f 250..00.
Vierde aandeel, het welk bij deeze word toe en aanbedeeld aan Martinus van Rijssewijk, daar moeder van was wijlen Johanna Schijvens, bestaande in:
De oostelijke helft van een perceel teulland, groot dese helft, ongeveer negen en veertig roeden en vijf en zestig ellen, gelegen te Tilburg ter plaatze genaamd den IJskelder, scheidende zoo als is afgereend, en belend, oost de kinderen van Willem Jacobs en Gerard Kooijen, noord een voetpad, west het derde aandeel, zuid de heere Bosschaert, getauxeerd op twee honderd vijftig gulden, zegge ... f 250..00.
En zullen voornoemde partijen deelgenooten voortaan over de goederen, hun bij deeze toe en aanbedeeld, als hun eigendom kunnen beschikken, te rekenen van heden respectivelijk moeten de 's lands en gemeentens lasten, te rekenen van den eerste januarij achttien honderd een en dertig, door elk van het zijne worden gedragen en betaald, als zullende dezelve tot die tijd, voor gemeene rekening worden bijbetaald.
Voorts hebben partijen elkanderen weerkerig gevrijwaard, en hun verandwoordelijk gesteld, wegens de evictie die iemand hunner in zijn aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezelve niet voortspruite uit een oorzaak die na de tegenwoordige verdeeling is opgekomen.
Waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, in het lokaal der te regtzittingen van den heere vrederegter, den vijftienden julij des jaars achttien honderd dertig, in bijwezen van Christiaan Daamen, deurwaarder, en Antonis van Woerkom messenmaker als getuigen, en beide wonende te Tilburg, die deze, met de comparanten Norbert van Gorp en Johannes Verhoeven, mitsgaders den heer vrederegter, zijnen commies griffier, en mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet Martinus Schijvens, Adriana Maria Schijvens, Cornelia Schijvens noch Peter van Rijsewijk, dewelke allen hebben verklaard niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832