Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1832-115-185-28

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband in bijwezen van de na te noemen getuigen:
Jan Baptist van Groenendaal bakker wonende te Tilburg, ter eenre;
Maria van Groenendaal huisvrouw van Jan Baptist Brouwers fabrikant wonende te Tilburg, ten deze geadsisteerd en speciaal geautoriseerd door gezegde haren man, beide wonende te Tilburg, ter andere zijde;
En Adriaan Smulders wagemaker, Jan Baptist Smulders landbouwer, Maria Smulders huisvrouw van Jan Baptist Castelijns looijer, ten deze geadsisteerd en speciaal geautoriseerd door gezegde haren man, Jacobus Smulders winkelier en Wouterus Smulders looijersgast wonende te Breda, Wouterus Smulders te Loon op Zant, en de verder genoemden te Tilburg, zijnde de gemelde, zijnde de gemelde Adriaan, Jan Baptist, Maria, Jacobus, en Wouterus Smulders, kinderen van Johannes Smulders en wijlen zijne echtgenote Maria Elisabeth van Groenendaal en alzoo te zamen bij representatie van gezegde hunne moeder, ter derde zijde.
Te kennen gevende, dat voornemens zijn, om overtegaan tot de verdeeling der hierna omschreve vaste of onroerende goederen, meubelen en gelden, hun aangekomen bij successie van hunne zuster en moeije respective, Johanna Maria van Groenendaal, overleden te Tilburg in den jaare achttien honderd een en dertig, mitsgaders den nog tusschen hun gemeen en onverdeeld gebleven zijnde meubelen, hun aangekomen uit de nalatenschap van hunnen broeder en oom respectivelijk Huibert van Groenendaal, overleden te Tilburg in den jare achttien hondert vier en twintig; en van welke goederen en gelden, na dat dezelve onderling door hun waren getauxeerd, met algemeen goedvinden zijn geformeerd drie loten of aandeelen, welke zijn toe en aanbedeeld als volgt:

Aan Jan Baptist van Groenendaal, voor zijn aandeel:
Een parceel teelland groot ongeveer dertien roeden vijf en twintig ellen, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belendende oost den verkrijger, zuid Jan van Riel, west Jan Baptist Brouwers, en noord Norbart Koolen, gewaardeerd op zestig gulden, zegge ... f 60 - 00
Item de helft in een perceel heijde, groot in het geheel een bunder twee en dertig roeden een en veertig ellen, gelegen onder Tilburg in de Oude Nieuwe Velden belend oost de weduwe Peter Baijens, zuid den Langendijk, west Cornelis Cornelissen en noord Geerdina Koolen, gewaardeerd voor gezegde helft op tien gulden, zegge ... f 10 - 00
En laatstelijk aan meubelen en voorhanden zijnde kontante in gemelde boedels ter somme van vier honderd twintig gulden ... f 420 - 00.
Totaal van dit aandeel vier honderd negentig gulden ... f 490 - 00.

Aan Maria van Groenendaal huisvrouw van Jan Baptist Brouwers, voor haar aandeel:
Een perceel teelland groot ongeveer dertig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, belend oost den Grooten of Algemeenen Armen van Tilburg, zuid de kinderen Martinus Kooijen, west een weg en noord Cornelis van Tulders kinderen gewaardeerd op een honderd veertig gulden, zegge ... f 140 - 00.
Item aan meubelen en kontanten in gemelde boedels voorhanden ter somme van drie honderd vijftig gulden, zegge ... f 350 - 00.
Totaal van dit aandeel vier honderd negentig gulden ... f 490 - 00.

Aan Adriaan Smulders, Jan Baptist Smulders, Maria Smulders huisvrouw van Jan Baptist Castelijns, Jacobus Smulders, en Wouterus Smulders, te zamen voor hun aandeel:
Een huis met hof groot ongeveer negen nederlandsche roeden, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, gequoteerd nummer 494 belendende oost de straat, zuid en west Jan Baptist van Groenendaal en noord Geerdina Koolen, gewaardeert op drie honderd vijftig gulden ... f 350 - 00,
Item een perceel teelland groot ongeveer dertig nederlandsche roeden, gelegen te Tilburg wijk Hoeven, belendende oost Cornelis Vromans, zuid Antonij van Breda, west den Groten of Algemeenen Armen van Tilburg, en noord Adriaan Verbunt, gewaardeerd op een honderd veertig gulden, zegge ... f 140 - 00.
Totaal van dit aandeel vierhonderd negentig gulden ... f 490 - 00.

En zullen de respective deelgenoten voortaan ieder over het hem, haar of hun aanbedeelde naar welgevallen kunnen beschikken, en daar van genot hebben, te rekenen van heden met de lasten daarop staande mede van heden te rekenen.
Hebbende dezelve elkander wederkerig gevrijwaard en zich verandwoordelijk gesteld wegens de evictie die een hunner in het aanbedeelde zoude mogen komen te ondervinden mits dezelve niet voortspruite uit eene oorzaak die na de tegenwoordige verdeling is opgekomen.
Waarvan acte: gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris den veertienden mei achttien honderd twee en dertig, in tegenwoordigheid van de heer Johannes Michiel van Bommel looijer en winkelier, en Adam Smulders kaardemaker beide wonende binnen deze stad als getuigens, die deze met de comparanten en mij notaris, na gedane voorlezing hebben geteekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832