Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1832-115-236-96

Compareerde voor mij Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in bijwezen der natenoemde getuigen.
Josephus Kleijberg landbouwer, in de eerste partij.
Wilhelmina Kleijberg huisvrouw van Peter van Hest, landbouwer, door voornoemden haren man vergezeld, dewelke haar tot het navolgende autoriseerd, in de tweede partij.
Adriana Kleijberg meerderjarig, ongehuwd, in de derde partij, zijnde de comparanten allen te Tilburg woonachtig.
Te kennen gevende, dat zij willende verdeelen, de nabeschreven onroerende goederen, de voornoemde partijen comparanten, ieder voor een derde part, in onverdeelden eijgendom toebehoorende, als hun zijn aangekomen, bij erffenis van wijlen Francis Adriaan Maas, gewoond hebbende te Tilburg, en aldaar overleden den zestienden januarij, achttien honderd vijftien, uit krachte van zijn testament, voor mij notaris, in bijwezen van vier getuigen, te Tilburg den dertienden november achttien honderd dertien, gepasseerd, en aldaar geregistreerd, den drie en twintigsten januarij, achttien honderd vijftien, deel vier, folio drie, door den ontvanger van den Heuvel.
Dat zij comparanten in der minne met onderling genoegen, en toestemming hebben gedaan, eerstelijk de waardering der goederen, en vervolgens mede met onderling genoegen en toestemming, daarvan hebben gemaakt, en te zamen gesteld, drie portien of aandeelen, om die toe te scheiden en aan te bedeelen, zoo als volgt; te weten:

Eerste aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Josephus Kleijberg bestaande in:
1. Een huis, hof, erve met teulland en weide aan malkanderen, zijnde het huis gequoteerd no. 519 groot in grond ongeveer een bunder, drie roeden, drie en zestig ellen, staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasseld, aan de Kortestraat, belend oost een weg, west Adriana Kleijberg, zuid de straat, en noord de weduwe Cornelis Jacobs; gewaardeerd op vijf honderd vijftig guldens, zegge ... f 550..00.
2. Een perceel turfveld, gelegen te Tilburg, in de Oude Nieuwe Velden, groot ongeveer drie en veertig roeden, tien ellen, belend oost Lambert van Haaren, west voornoemde weduwe Jacobs, zuid den dijk, en noord de gemeente.
Gewaardeerd op tien guldens, zegge ... f 10..00.
Totaal van het eerste aandeel, vijfhonderd zestig guldens, zegge ... f 560..00.

Tweede aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Wilhelmina Kleijberg huisvrouw van Peter van Hest, bestaande in:
1. Een huis, hof en aangelag, groot in grond ongeveer zeventig roeden, drie en dertig ellen, gequoteerd no. 517 staande en gelegen te Tilburg wijk Hasseld aan de Kortestraat, belend oost Wilhelmus Leijten, west de weduwe Cornelis Jacobs, zuid de weduwe Wilhelmus Wouters, en noord de straat.
Gewaardeerd op drie honderd vijftig guldens, zegge ... f 350..00.
2. Een perceel zoo teulland, weide als houtgewas, gelegen te Tilburg wijk Hasseld, groot ongeveer zeven en vijftig roeden, twee en negentig ellen, belend oost voornoemde weduwe Jacobs, west de heide, zuid een weg, en noord Martinus Smulders.
Gewaardeerd op honderd tachtig guldens, zegge ... f 180..00.
3. Een perceel turfveld, gelegen te Tilburg in Jacobshoek, groot ongeveer drie en dertig roeden, tien ellen, belend oost Jan Baptist Mutsaerts, west de kinderen Joseph Nouwens, zuid de Landscheiding, en noord de kinderen Peter Oomen.
Gewaardeerd op dertig guldens, zegge ... f 30..00.
Totaal van het tweede aandeel, vijfhonderd zestig guldens, zegge ... f 560..00.

Derde aandeel, het welk bij deze wordt toe en aanbedeeld aan Adriana Kleijberg, bestaande in:
1. Een perceel teulland, gelegen te Tilburg, wijk Hasseld aan de Kortestraat, groot ongeveer drie en veertig roeden, tien ellen, belend oost Adriaan de Beer, west en noord Peter Heerkens, en zuid de straat.
Gewaardeerd op twee honderd guldens, zegge ... f 200..00.
2. Een perceel teulland, gelegen te Tilburg een de Hasseld, groot ongeveer zeven en dertig roeden, drie en twintig ellen, belend oost Adriaan Vromans, west het eerste lot, zuid de straat, en noord de weduwe Cornelis Jacobs.
Gewaardeerd op honderd zestig guldens, zegge ... f 160..00.
3. Een perceel zoo teulland als bosch, gelegen te Tilburg een de Hasseld, genaamd den Bosman, groot ongeveer drie en vijftig roeden, acht en zeventig ellen, belend oost een weg, west de heide, zuid Jacobus Hoecken, en noord Theodorus Smarius.
Gewaardeerd op twee honderd guldens, zegge ... f 200..00.
Totaal van het derde aandeel, vijfhonderd zestig guldens, zegge ... f 560..00.

En zullen de voornoemde deelgenoten, voortaan over de goederen, hun bij deze toe en aan bedeeld, na welgevallen kunnen beschikken, en het genot daarvan hebben, te rekenen van heden af aan, mits betalende de daarop staande of komende lasten, mede te rekenen van heden.
Voorts hebben zij elkander wederkerig gevrijwaard en hun verantwoordelijk gesteld, wegens eviktie, die iemand hunner in het zijn aanbedeelde zoude kunnen of mogen ondervinden, mits dezeve niet voortspruite, uit eene oorzaak, dewelke na de tegenswoordige verdeeling is opgekomen.
Tot de uitvoering dezes, hebben partijen domicilie gekozen, ten hunnen woonhuizen, binnen deze stad.
Waarvan akte. Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantore van mij notaris, den eersten junij, achttien honderd twee en dertig, in bijwezen van Antonius van Woerkom messenmaker, en Hendrik Michiel Smulders, touwslager, als getuigen hiertoe verzocht en beide wonende te Tilburg, die deze, met mij notaris na voorlezing hebben geteekend, maar niet de comparanten, als hebbende allen verklaard, niet te kunnen schrijven noch teekenen, als de schrijfkunst niet machtig.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832