Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1839-115-192-49

Door Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's-Hertogenbosch, provincie van Brabant, compareerde in bijwezen van de natenoemen getuigen:
Francis van Amelsfoort, spinder, wonende te Tilburg wijk Hasselt, dewelcke verklaarde te hebben verkocht en mitsdien bij deze tegenwoordige akte, onder belofte van vrijwaring, als volgens de wet aftestaan en overtedragen, aan Cornelis Schuurmans, wever, wonende te Tilburg, wijk Westheijkant, welke mede compareerde en verklaarde in koop aan tenemen:
Een half huis of woning aan den oostkant met erve en hof groot te zamen in grond ongeveer negen roeden zestien ellen, volgens kadastrale meting, staande en gelegen te Tilburg wijk Hasselt, begrepen onder nummer 468, en belend oost de weduwe Adriaan Mommers, west en zuijd de verkooper, en noord Johannes Verhoeven, zijnde bij gedacht kadaster bekend, onder sectie H, nummer 650 als huis en erf groot eene roede zestien ellen, en nummer 651, als hof, groot acht roeden,
Zoo en in dien staat als hetzelve zich bevind, uitstrekt, staande en gelegen is, en met alle zoodanige voor- en nadeelige zoo wel verborgene als zichtbare erfdienstbaarheden, als daaraan behoren, zonder er iets van uittezonderen of te reserveren, verklaarde den kooper in voldoende aan bekend te zijn, en geene nadere omschrijving of aanduiding te verlangen om door den kooper van stonden aan, daar mede te kunnen doen en handelen, als met goed hem in eigendom toebehoorende, edoch daarvan niet in gebruik te treden, dan te rekenen van half april achtien honderd veertig, als wanneer echter genieten zal het half jaar huur alsdan vervallende mits ten zijnen periculen invorderende, zullende de belasting op de bebouwde en onbebouwde eigendommen, voor rekening van den kooper beginnen te loopen van af heden zijnde dezen verkoop en koop geschied zoo den comparanten verklaren, voor den proijs van zeventig gulden, welke koopprijs den verkooper erkend en verklaard bereids voor het passeren dezer van de kooper te hebben ontvangen en waarvan alzoo bij deze kwiteerd,
Het bij deze verkochte is den verkooper zoo verklaard aangekomen bij koop van Dingena van Aal, volgens koopcontract gepasseerd voorden notaris Pieter Gerard Molengraaff, in bijzijn van getuijgen te Tilburg den twaalfden maart achtien honderd dertig, behoorlijk geregistreerd en overgedragen ten kantore der hypotheken te 's Hertogenbosch den negentienden maart achtien honderd dertig, deel negen en negentig, nummer negen en zeventig,
Waarvan acte: Gedaan en verleden te Tilburg, ten kantore van mij notaris, den dertigsten september achtien honderd negen en dertig, in tegenwoordigheid van Johannes Smulders particulier en Adriaan de Bont dagloner, beide wonende te Tilburg als ten deze verzochte getuigen, die deze met den comparant verkooper, den comparant kooper en den notaris na gedane voorlezing hebben getekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832